Geef economische belangen evenwichtige rol in noodwet covid-19

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-07-2020

Het is natuurlijk ongekend wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Plotsklaps werden er allerlei maatregelen genomen die de rechten en vrijheden van burgers én ondernemers fors inperkten. Van het sluiten van cafés en kappers tot het verbieden van evenementen en sportwedstrijden. Noodzakelijk voor de volksgezondheid, maar juridisch niet per se waterdicht.

 

Toekomstige maatregelen

Inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, maar het verdere verloop van het coronavirus blijft ongewis. Daarom is het goed dat er een wet komt op basis waarvan toekomstige maatregelen kunnen worden getroffen. Het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19, dat op 13 juli is ingediend bij de Tweede Kamer, moet – samen met een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling – de 25 noodverordeningen van de veiligheidsregio’s vervangen.

 

Prominente rol minister EZK

Tot zover alles goed en wel, maar dat betekent niet dat er geen kanttekeningen te maken zijn bij het huidige voorstel. Zo zou het kabinet ervoor moeten zorgen dat er ook oog is voor economische belangen naast die van de volksgezondheid. Daarvoor is bijvoorbeeld nodig dat de minister van Economische Zaken en Klimaat een prominente rol krijgt bij het vaststellen van regels.

 

Heldere begrippen

Ook kan het geen kwaad als de wetgever zich wat meer zou verplaatsen in de ondernemer en zijn klanten of gasten. Gebruik heldere begrippen zodat er in de praktijk geen misverstanden kunnen bestaan over wat bijvoorbeeld onder een evenement wordt verstaan. Ook moet duidelijk zijn wat onder  groepsvorming wordt verstaan. De tekst ‘een aantal min of meer bijeen horende personen waarbij sprake is van een zekere samenhang’ leidt tot verwarring bij opsporingsambtenaren en al helemaal bij ondernemers en burgers.

 

Hanteerbare veilige afstand

Ook is het belangrijk om de ‘veilige afstand’ – de kern van de hele wet – hanteerbaar te houden. Meer aandacht voor het gelijkheidsbeginsel is wenselijk, zodat situaties zoals stadsbussen die met soepeler regels mochten werken dan touringcars worden vermeden. Overlap, waarbij bepaalde activiteiten onder verschillende wetsartikelen vallen, moet worden voorkomen. Ook moet in de wet worden bepaald dat aan de algemene zorgplicht wordt voldaan als de regels in de wet en in de protocollen worden nageleefd.

 

Proportioneel en effectief

Nog genoeg werk aan de winkel dus voor de Kamerleden die zich hier de komende weken over gaan buigen. Zodat niet alleen onze grondrechten en de democratische controle gewaarborgd zijn, maar dat de maatregelen die straks genomen worden ook begrijpelijk, proportioneel en effectief zijn.

 

Jan van den Broek

Beleidssecretaris fysieke omgeving