Wetsvoorstel stikstofreductie biedt zicht op oplossing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
10-12-2020

De Tweede Kamer behandelde 10 december de stikstofwet van het kabinet. MKB-Nederland en VNO-NCW zien deze wet als een eerste stap om te komen tot een oplossing voor de stikstofcrisis. Maar we zijn er nog niet. Wat ons betreft treedt de wet op korte termijn in werking, zodat er snel gewerkt kan worden aan natuurherstel én er snel ruimte komt voor bouwactiviteiten via de voorgestelde vrijstelling voor de bouwfase (woningen, infrastructuur en industrie). Dat is nodig, omdat anders verduurzaming, de woningbouwopgave en duurzame mobiliteit in het geding komen.

 

Minister Schouten van Landbouw heeft woensdag 9 december afspraken gemaakt met een meerderheid van de Tweede Kamer, zodat deze een meerderheid van de Tweede en de Eerste Kamer zal hebben. Die afspraken blijken uit een aantal amendementen. Het hoofddoel van het wetsvoorstel gaat over de depositie in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. In 2030 mag die in tenminste 50 procent van het areaal niet groter zijn dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar (mol/ha/ja), waarboven verslechtering van de kwaliteit van die gebieden niet op voorhand is uit te sluiten. Daaraan wordt nu toegevoegd dat dat percentage in 2035 ten minste 74 procent moet zijn. In een ander amendement wordt voor 2025 ten minste 40 procent voorgesteld. Het gaat in alle gevallen om resultaatsverplichtingen.

 

Rechtszekerheid

Andere amendementen regelen dat er zo snel mogelijk rechtszekerheid moet worden geboden aan zesduizend bedrijven. Dit kan door het legaliseren van projecten met een geringe stikstofdepositie op natuurgebieden die onder PAS (Programma Aanpak Stikstof) geen vergunning nodig hadden. Ook is voorgesteld om afspraken te maken met buurlanden of Europa, als de stikstofdoelen niet kunnen worden gehaald door uitstoot uit het buitenland. Bij het nemen van maatregelen om de natuur te behouden en herstellen moet rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden.

 

Onvoldoende ruimte

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het wetsvoorstel, ondanks deze amendementen onvoldoende ruimte biedt voor economische ontwikkeling. De voorgestelde ontwikkelreserve van 20 mol ha/ja is te gering om economische ontwikkeling mogelijk te maken. Niet alleen infraprojecten, havenactiviteiten, ontwikkelingen in de landbouw, maar ook woningbouw in delen van het land kunnen daardoor geen doorgang vinden. Het is daarom cruciaal dat zo snel mogelijk en in ieder geval in aanloop naar de formatie duidelijk wordt dat er op korte termijn meer ontwikkelruimte gaat komen. Alleen zo kunnen we ons uit de coronacrisis investeren. Ook pleiten wij voor een extra wettelijk verankerde emissiereductiedoelstelling, waarvan een substantieel deel ten goede komt aan extra ontwikkelruimte van ten minste 60 mol per ha/ja via een stikstofbank en -registratiesysteem voor de bouw, industrie en landbouw. Daarvoor is extra emissiereductie noodzakelijk, waarbij kosteneffectieve maatregelen als eerste genomen worden. Ook moet ruimhartig worden gekeken naar de vergoeding van onrendabele kosten. Het zou perspectief geven aan miljardeninvesteringen in ons land met bijbehorende werkgelegenheid, die overal in ons land nu 'on hold' staan, en ook met de voorliggende wet nog niet verder kunnen als gevolg van kleine deposities in de gebruiksfase. Een drempelwaarde voor de gebruiksfase is daarvoor noodzakelijk.

 

Wordt vervolgd volgende week, als er wordt er gestemd.