Participatiewet en diversiteit

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Iedereen moet kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afspraak om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Werkgevers zijn bezig deze ambitie dichterbij te brengen met het 100.000 banenplan. Maar een inclusieve arbeidsmarkt gaat verder. Zoals met het initiatief van Diversiteit in Bedrijf - het Charter Diversiteit - waarbij diverse bedrijven, branches en instellingen zijn aangesloten.

Afspraak met verplichting

Kern van de banenafspraak is dat werkgevers in de markt aan 100.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan bieden. Overheidswerkgevers moeten 25.000 banen leveren. Dit zijn afspraken met verplichting. Als werkgevers daaraan niet voldoen, kunnen ze een boete opgelegd krijgen voor niet-gerealiseerde werkplekken. Jaarlijks checkt een monitor of de realisatie van banen is uitgevoerd.

 

Mensen met een arbeidsbeperking

De gemaakte afspraken zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat daarbij specifiek om mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Te denken is aan mensen op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening en huidige Wajongeren met arbeidsvermogen.

 

Op naar de 100.000

Het commitment van het bedrijfsleven aan dit project is groot. De ambitie is hoog en raakt alle werkgevers. Hiervoor is het 100.000-banenproject gestart met Aart van der Gaag als boegbeeld namens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Met een klein doelgericht projectteam enthousiasmeren en ondersteunen zij werkgevers met opnaarde100000.nl. De eerste resultaten tonen dat werkgevers meer dan op schema liggen.

 

Randvoorwaarden banenplan

Om de kansen van het banenplan te vergroten, pleiten wij voor enkele randvoorwaarden. Het bestand aan aanbodzijde moet volledig en transparant zijn. Zonder inzicht in welke mensen beschikbaar zijn, kunnen die niet gekoppeld worden aan vacatures. Per regionaal werkbedrijf moeten minimale uniforme faciliteiten bestaan voor werkgevers: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving. De Participatiewet zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd.

 

Charter Diversiteit

Naast de participatiewet spannen VNO-NCW en MKB-Nederland zich in voor het bevorderen van bredere diversiteit. Diversiteit op de werkvloer leidt tot vernieuwing en helpt bedrijven in te spelen op veranderingen in de omgeving. Op initiatief van werkgevers en werknemers is hiervoor het Charter Diversiteit opgezet. Bedrijven stellen zichzelf concrete doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Het gaat hierbij om meerdere dimensies van diversiteit, zoals etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, arbeidsvermogen en om LHBTI's. Uiteindelijk gaat om het overstijgen van verschillen en het zien en benutten van de talenten van elk individu.

 
Lees meer