Sustainable Finance: een potentiële uitbreiding van de Europese taxonomie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-10-2021

Afgelopen zomer heeft het platform voor sustainable finance drie nieuwe conceptadviezen uitgebracht met betrekking tot de verdere uitbreidingen van de Europese Taxonomie. De EU-taxonomie kan worden gezien als een handboek dat beschrijft waar ondernemingen aan moeten voldoen om aan te sluiten bij Europese duurzaamheidscriteria. In de adviezen worden drie mogelijke uitbreidingen behandeld: een sociale taxonomie, de ‘significantly harmful’ en ‘no significant impact’ categorieën, en criteria en activiteiten voor milieudoelstellingen 3-6. Onderstaand lichten wij kort toe wat er al is opgenomen in de taxonomie en wat hieraan wordt toegevoegd.

Alhoewel de taxonomieverordening op 12 juli 2020 in werking is getreden, wordt de invulling van de taxonomie de komende jaren verder uitgewerkt. De taxonomie bevat duurzaamheidscriteria en een lijst met economische activiteiten. Een groep van experts in het zogenoemde ‘Platform on Sustainable Finance’ werkt de criteria en economische activiteiten verder uit. Door de taxonomie aan de economische activiteiten te verbinden wordt het inzichtelijk welke activiteiten voldoen aan de duurzaamheidscriteria.   

In april 2021 is een eerste invulling gegeven aan de taxonomie met een beschrijving van, en criteria voor, activiteiten die invloed hebben op klimaatadaptatie en -mitigatie. Daarnaast liggen landbouw, gas en nucleaire energie ook nog op tafel om mogelijk op te worden genomen in de taxonomie. Dit is echter een politiek gevoelige discussie.

 

Sociale taxonomie

In het conceptadvies van 12 juli behandelt het platform een mogelijke uitbreiding van de taxonomie met een sociale taxonomie. Aan de hand van verschillende internationale normen en principes wordt bepaald of ondernemingen een negatieve of positieve sociale impact hebben. In de sociale taxonomie worden criteria opgenomen die onder andere zijn verbonden aan goed werkgeverschap, mensenrechten en levensomstandigheden. Hierbij wordt gekeken naar de producten en diensten die ondernemingen leveren en de manier waarop deze in de keten tot stand zijn gekomen.

 

Significantly harmful en no significant impact

In het kader of bedrijven bijdragen aan de duurzaamheidscriteria, is de huidige taxonomie binair door aan te geven wanneer een onderneming wel of niet significant bijdraagt. Dit terwijl er ook bedrijven zijn die zich in de tussencategorie bevinden, omdat ze komende jaren zullen verduurzamen. Met de beoogde uitbreiding van de taxonomie met ‘signficantly harmful’ en ‘no significant impact’, wil het platform duidelijker aangeven op welke manier ondernemingen aan de criteria kunnen voldoen. Hierbij houdt het platform rekening met technologische ontwikkelingen. Immers is de meest duurzame productiemethode in 2022 is wellicht niet meer duurzaam in 2030.

 

Milieudoelstellingen 3 tot en met 6

Naast de milieudoelstellingen voor klimaatadaptatie en -mitigatie zijn er ook vier andere milieudoelstellingen waarvoor een lijst van economische activiteiten met duurzaamheidscriteria moet worden opgesteld. Deze milieudoelstellingen gaan over water, circulaire economie, verontreiniging en biodiversiteit. Het conceptadvies doet een eerste aanzet om hiervoor economische activiteiten en duurzaamheidscriteria te formuleren.  

 

Eind dit jaar worden de definitieve rapporten verwacht, waarna verdere uitwerkingen door de Europese Commissie worden verwacht. MKB-Nederland en VNO-NCW volgen de ontwikkelingen op het gebied van sustainable finance op de voet en kijken met de werkgroep sustainable finance naar de mogelijke implicaties van de taxonomie. Hierbij trekken we nauw op met onze koepelorganisaties BusinessEurope en SMEunited die aangesloten zijn bij het platform en de verdere uitwerking van de taxonomie.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.