Belast mkb niet onevenredig voor waterbeheer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-12-2020

Nederland en water zijn onlosmakelijk verbonden. Ik heb veel respect voor al het werk dat de waterschappen verzetten om water schoon te houden en te beheren. De belastingen die ze voor waterbeheer heffen zijn acceptabel, zolang de lasten eerlijk worden verdeeld.  En daar wringt het in de voorstellen die de Unie van Waterschappen (UvW) onlangs heeft voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Lastenverzwaring bij waterbeheer

Als die voorstellen wet worden, dan dreigt een forse lastenverzwaring voor (mkb-)ondernemingen. Ik heb het dan over de watersysteemheffing. De opbrengst daarvan wordt onder meer gebruikt voor het bouwen en onderhouden van dijken en gemalen om wateroverlast en -tekorten te voorkomen. In de plannen krijgen de waterschappen de mogelijkheid om voor eigenaren van woningen een ander tarief vast te stellen dan voor eigenaren van niet-woningen.

 

Meer waarde, meer belang 

Nu is dat tarief, dat wordt toegepast op de WOZ-waarde, voor alle eigenaren van gebouwen gelijk. Dat is ook logisch. Als je gebouw meer economische waarde heeft, heb je er meer belang bij om dat te beschermen tegen wateroverlast en dus betaal je ook meer. Deze ‘profijtgedachte’ is bij de modernisering van het waterschapsstelsel in 2008 duidelijk vastgelegd.

 

Onevenredig meer betalen

Dat de WOZ-waarden van woningen de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan de waarden van niet-woningen is dan ook geen valide argument om een hoger tarief voor niet-woningen vast te stellen. Vooral (mkb-)ondernemers gaan dan, als eigenaren van niet-woningen, onevenredig meer betalen aan het waterbeheer. Dat de waterschappen vrij zijn om de tariefdifferentiatie wel of niet toe te passen, stelt me niet gerust. Kijk maar hoe gemeenten in de praktijk met een vergelijkbare bevoegdheid omgaan.

 

MKB mag niet de dupe worden 

Worden de voorstellen gevolgd door wetgeving, dan mag het mkb niet de dupe worden. Dus neem de voorgestelde tariefdifferentiatie niet over, zodat er eerlijke tarieven voor iedereen zijn. Bij waterbeheer en -zuivering werken waterschappen en het bedrijfsleven op veel manieren samen. Laten we op die weg verder gaan en geen onevenredig deel van de lasten bij één groep neerleggen.

 

Janny Kamp

Beleidssecretaris belastingen