Voortgang Omgevingswet, brief aan de commissies IWO en EZK/LNV van de Eerste Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
02-02-2023

Geachte dames en heren,

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de voortgang van de Omgevingswet, met als belangrijk onderdeel daarvan de MKB-toets. Wij onderschrijven het rapport over de MKB-toets, zoals dat als bijlage bij de brief van 27 januari 2023 van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is gevoegd. Op basis van deze in januari 2023 afgeronde toets is gebleken, dat het Omgevingsloket werkbaar is. Wij verwachten, dat inwerkingtreding op 1 januari 2024 voldoende tijd geeft om de puntjes op de i te zetten. Bovendien krijgt het bedrijfsleven daardoor ten minste zes maanden de tijd om de reeds in gang gezette voorlichting te continueren. Daarvoor is cruciaal, dat bedrijven in het eerste kwartaal van 2023 duidelijkheid hebben over de inwerkingtredingsdatum op basis van het inwerkingtredings-KB.

 

Die verwachting ontlenen wij niet alleen aan de toets door echte ondernemers, maar met name ook aan de toezegging van de minister aan de voorzitters van MKB-Nederland, Bouwend Nederland, BOVAG, NRK, Koninklijke Metaalunie en VNCI, dat de concrete maatregelen, genoemd in de samenvatting van het rapport, zullen zijn gerealiseerd voor 1 januari 2024. Daarbij gaat het met name nog om de verdiepende vragenbomen. Het mkb-bedrijfsleven heeft de minister laten weten het ministerie behulpzaam te zijn bij het verder uitwerken daarvan.

 

Zoals bekend staat het bedrijfsleven nog steeds pal achter de Omgevingswet. Deze wet is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Deze duurzame en samenhangende benadering is nodig om energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave en bescherming van onze natuur en gezondheid effectief te kunnen aanpakken samen met het bieden van ruimte aan economische ontwikkeling. Dat gaat beter met het samenhangende kader van de Omgevingswet dan met de huidige tientallen omgevingswetten en honderden uitvoeringsregels, die elk over verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving gaan, veelal zonder samenhang, zoals nu het geval is. Een integrale benadering vanaf het begin van deze opgaven betekent ook een grotere voorspelbaarheid voor initiatiefnemers van onder meer woningbouwprojecten of nieuwe bedrijfsterreinen.

 

Een afschrift van deze brief sturen we per gelijke post aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ingrid Thijssen
Voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

 


BIJLAGE (bij brief 23-121441 d.d. 27 januari 2023)

 

Concrete maatregelen die voor inwerkingtreding gerealiseerd worden:

 • Laden van definitieve content (digitale formulieren met indieningsvereisten van alle bestuurslagen) in de productieomgeving van het DSO-Omgevingsloket conform planning zodra de inwerkingtredingsdatum definitief is vastgesteld, zoals:
  o AMvB’s en Omgevingsregeling van het Rijk met bijbehorende vragenbomen
  o Natura 2000-gebieden
  o Bruidsschat voor alle gemeenten met bijbehorende vragenbomen
  o Bruidsschat voor waterschappen die hem willen met bijbehorende vragenbomen en waterschapsverordeningen voor de waterschappen die bij inwerkingtreding willen publiceren met bijbehorende vragenbomen
  o 12 provinciale omgevingsverordeningen met bijbehorende voorbereidingsbesluiten en vragenbomen.
   
 • Oplossen bevindingenlijst n.a.v. de MKB-toets en oplossen van bevindingen zoals de conclusietekst ‘waarschijnlijk hebt u geen vergunning of melding nodig’ en ‘bel uw gemeente’ waardoor ondernemer geen duidelijkheid verkrijgt via het DSO-Omgevingsloket.
   
 • Oplevering van aangepaste software t.b.v. verdere verfijning/ verdieping van de vragenbomen voor Maatregelen op maat begin tweede kwartaal 2023. Aansluitend vindt de start plaats van het verder verfijnen van vragenbomen door toevoegen van extra kenmerkvragen bij de content voor de groep van 129 milieubelastende activiteiten. Het beoogd resultaat is dat de maatregelen-overzichten specifieker zijn en niet-relevante voorschriften zoveel mogelijk worden weggefilterd.
   
 • Structureel (vervolg)overleg met het bedrijfsleven t.b.v. het bepalen van de volgorde en beoordelen van de werking van verfijnende vragenbomen voor Maatregelen op maat.
   
 • Extra opleidingsaanbod voor bedrijvenondersteuners van brancheorganisaties die direct ondersteuning kunnen bieden aan leden.
   
 • Brancheorganisaties kunnen te allen tijde terugvallen op ondersteuning door IPLO, ook bij het afhandelen van vragen van ondernemers. IPLO fungeert dan als een één loket-functie voor brancheorganisaties. Bedrijven kunnen terecht bij hun huidige contacten bij de overheid en afgesproken is dat men vanuit het DSO-Omgevingsloket voor vragen over de werking van het loket ook terecht kan bij IPLO.
   
 • Ondersteuning door het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) bij het attenderen van brancheorganisaties op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.