Onderwijsbegroting 2021, brief aan de VC voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
12-10-2020

Geachte dames en heren,

 
Graag willen we u enkele concrete punten meegeven voor deze begrotingsbehandeling.

 

 

  • Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk digitaal onderwijs is. Het is een versneller van het gebruik van digitale instrumenten in het onderwijs. Die kansen van digitalisering als structureel onderdeel van ons onderwijs moeten we behouden. Digitalisering snel in curriculum. Ook onderstreept dit de noodzaak tot snelle introductie van in ieder geval de onderdelen van de curriculumvernieuwing op het terrein van digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs.

 

  • Opleidingen met arbeidsmarktperspectief. De huidige situatie toont wederom het belang aan van het aanbieden van juist die opleidingen die jongeren toekomstperspectief bieden en een vermindering of stop van de opleidingen waarvan duidelijk is dat je als afgestudeerde niet ‘met open armen’ op de arbeidsmarkt zult worden ontvangen. Beter dan nu het geval is, moeten onderwijs en sectoren van het bedrijfsleven gezamenlijk acteren om studenten te (ver-)leiden naar de studierichtingen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.

 

  • Onderwijs dat toegesneden is op een leven lang ontwikkelen. De huidige situatie vraagt om een versnelling van onderwijs dat om- her en bijscholing biedt om zo mensen van werk naar werk te brengen. Ook zullen nieuwe technologische ontwikkelingen een golf aan veranderingen veroorzaken. Het beroepsonderwijs zal dara flexibel op moeten kunnen inspelen. Zo worden de MBO-certificaten in goed overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven ingericht. Dat proces ontbreekt nog in het HBO. Dit vraagt ook om intensieve(re) samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven - regionaal, sectoraal én bovensectoraal.

 

  • Wetenschapsbeleid dat inspeelt op de grote vraagstukken waar we als maatschappij en economie voor staan. Alle vormen van onderzoek - van fundamenteel tot het toegepaste onderzoek- hebben een belangrijke functie. Onderzoek en innovatie gaan hand in hand bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken Een betere samenhang tussen wetenschapsbeleid en innovatiebeleid is daarom gewenst.

 

Hoogachtend,

 
Mw. G. Dolsma
Plv. Directeur Beleid

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage.