Logistiek als cruciale schakel, brief van de Logistieke Alliantie aan de formerende partijen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-01-2024

Geachte formerende partijen,

 

Nederland bevindt zich in een belangrijke fase van verandering op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en klimaat. U staat voor belangrijke politieke beslissingen, die om scherpe politieke keuzes vragen.

 

Als Logistieke Alliantie – een samenwerkingsverband van zestien verschillende partijen uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders die actief opereren in het logistieke systeem – willen wij onze kennis en ervaring aanbieden om te helpen bij het maken van deze keuzes. We willen op die manier Nederland maatschappelijk en economisch sterker maken.

 

Logistiek als cruciale schakel
Logistiek is essentieel voor internationale economische en maatschappelijke ketens. Het speelt een sleutelrol bij het bevoorraden van winkels, het opwekken van elektriciteit, het bouwen van woningen en het creëren van banen in bedrijven en industrie. Het verduurzamen van het goederenvervoer draagt bij aan onze welvaart, helpt bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen en houdt onze samenleving draaiende. Effectief, duurzaam en concurrerend goederenvervoer is cruciaal voor Nederland, en wij moedigen u aan om hierin te investeren zodat Nederland haar positie als logistiek centrum kan behouden. Nederland is door zijn ligging en lucht- en zeehavens belangrijk voor de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen naar en uit Europa. Dit moet gefaciliteerd worden zodat het uitstekende vestigingsklimaat waar Nederland om bekend staat behouden blijft.

 

We denken dat de volgende drie aandachtspunten helpen bij de brede maatschappelijke uitdagingen waar u voor staat;

 

1. Maak mobiliteit een uitgangspunt bij ruimtelijke keuzes

Water en bodem zijn in principe leidend en sturend binnen de ruimtelijke ordening. De Logistieke Alliantie pleit ervoor dat daarboven mobiliteit (zowel van goederen als personen) én de daarvoor benodigde infrastructuur als cruciale randvoorwaarde gelden bij het vormgeven van de ruimtelijke ordening. Dit leidt ertoe dat bereikbaarheid en de mobiliteitsbehoeften als primair meegewogen worden. Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes rondom de bereikbaarheid van bestaande en nieuwe woningbouwlocaties en van goede en voldoende achterlandverbindingen of rondom de ruimte die nodig is voor de energietransitie of voor bedrijventerreinen. Dit helpt bij het maken van slimme, integrale bereikbaarheids- en economische keuzes waardoor logistieke-, maatschappelijke en economische ketens optimaal met elkaar verbonden worden. Dit is een belangrijke stap in de richting een multimodaal mobiliteitssysteem.

 

2. Breng de basis op orde voor een competitief, betrouwbaar, veilig en duurzaam logistiek systeem

De vraag naar mobiliteit zal in de komende jaren flink toenemen door groei van de bevolking en economie. Om deze vraag op te kunnen vangen is robuuste en betrouwbare infrastructuur onmisbaar. De kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het Nederlandse logistieke systeem staat echter onder druk. De kans op
uitval, verstoringen en capaciteitsproblemen neemt daardoor toe. Uit onderzoek van TNO bleek dat alleen voor de vervanging en renovatie van bruggen, viaducten en tunnels ruim 2.1 miljard euro per jaar nodig is. Eerder liet de Logistieke Alliantie zien dat in 2022 de totale economische schade als gevolg van vertragingen op hoofdvaarwegen, spoorwegen en snelwegen maar liefst 1.7 miljard euro bedroeg.

 

De Logistieke Alliantie pleit daarom voor doelgerichte maatregelen voor onderhoud, beheer en vernieuwing van de infrastructuur om de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het mobiliteitssysteem op peil te kunnen houden; geef instandhouding prioriteit en voer het MIRT volledig en onvertraagd uit. Wij roepen op daar geen concessies in te doen. Daarbij vragen wij in het bijzonder aandacht voor de innovaties die noodzakelijk zijn om de stikstofuitstoot bij infra-bouwwerkzaamheden terug te dringen zodat logistieke processen en investeringen die noodzakelijk zijn doorgang kunnen vinden.

 

3. Investeer in netcapaciteit

De maatschappelijke urgentie om de uitstoot van stikstof en CO2 drastisch terug te dringen is groot. De logistieke sector werkt hard aan de verduurzaming van mobiliteit in Nederland. Zo draagt de sector bij aan de klimaatdoelen om de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Het is van belang dat er aanvullende maatregelen voor het oplossen van de netcongestie getroffen worden. Voor de transitie naar een duurzame logistieke sector is de beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit en laadinfra dan ook urgent. Netcongestie moet voor 2025 opgelost zijn voor bijvoorbeeld de transporteurs die nu al elektrische voertuigen moeten kopen om de aanstaande zero emissiezones te kunnen bevoorraden. Ook voor de verduurzaming van de scheepvaart zijn investeringen in de netcapaciteit in zee- en binnenhavens noodzakelijk om de brede uitrol van walstroomvoorzieningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd mag ProRail zijn eigen elektriciteitsnet niet gebruiken als laadinfra voor elektrisch bouwmaterieel waardoor de transitie naar schoon- en emissieloos bouwen onnodig wordt vertraagd. Het is daarom noodzakelijk de versterking van het net te versnellen met regie van het Rijk. De Logistieke Alliantie pleit voor een actieplan energie en mobiliteit gericht op de korte en middellange termijn – samen met de sector – waarin vraagstukken op het snijvlak van energie en mobiliteit een plek krijgen.

 

Samen maken we een gedragen aanpak
We staan voor uitdagingen die een samenhangende aanpak vereisen op het gebied van ruimte, economie, mobiliteit en innovatie. Dit vergt brede kennis van de overheid, ook op logistiek vlak. Wij roepen op om de kennis die beschikbaar is binnen de sector te betrekken bij de keuzes die voorliggen. Door de krachten te bundelen komen we immers tot een éénduidige en breed door de samenleving, het bedrijfsleven én overheid gedragen aanpak.

 

Als samenwerkingsverband van zestien toonaangevende partijen uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders denken en schrijven wij graag mee.

 

Met vriendelijke groet,

 

Elisabeth Post

Voorzitter Logistieke Alliantie


De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Partijen die deel uit maken van de Logistieke Alliantie zijn: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB-Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, NVB, ORAM, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Vereniging Rotterdamse Cargadoors, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs en Schiphol.