Informatieplicht energiebesparing

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-01-2019

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en organisaties (hierna 'inrichtingen') de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan straks via het - nog te openen - eLoket van RVO.

 

Wie moet aan de informatieplicht voldoen?

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsverplichting valt, moet straks ook aan de informatieplicht voldoen. De energiebesparingsverplichting, zoals die staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.15), geldt sinds 2008 en verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m³ gas (equivalenten) gebruiken, alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

 

Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting – en dus ook de informatieplicht – zijn:

  • Bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent)
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem (ETS)
  • Zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningplichtige bedrijven)
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3).

Wat zijn erkende maatregelen?

Om makkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen zijn erkende maatregelen (EML) opgesteld voor 19 bedrijfstakken. Een inrichting die alle op zijn bedrijf van toepassing zijnde erkende maatregelen treft, voldoet daarmee automatisch aan de energiebesparingsverplichting. De gemeente kan dan geen extra maatregelen vragen.

Naar verwachting komen in februari 2019 geactualiseerde erkende maatregelen beschikbaar voor alle 19 bedrijfstakken. Er staan nieuwe maatregelen op en achterhaalde maatregelen zijn verwijderd. Ondernemers die al bezig zijn met het nemen van energiebesparende maatregelen, hoeven eerder genomen erkende maatregelen niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe erkende maatregelenlijst voor. Voor nieuwe erkende maatregelen geldt dat deze pas te hoeven doorgevoerd vanaf het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals een afschrijving of verbouwing.

 

Wat houdt de informatieplicht in?

Uiterlijk 1 juli 2019 informeert de drijver van een inrichting de overheid welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de lijst met erkende maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  3. Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) zijn niet uitgezonderd van de informatieplicht. Echter, voor hen geldt een latere deadline om te informeren dan 1 juli 2019. Zij informeren gelijk met de deadline van hun audit uiterlijk op 5 december 2019.

 

Hoe kan aan de informatieplicht worden voldaan?

Via het nog te openen eLoket van RVO kan straks iedere drijver van de inrichting digitaal zijn genomen maatregelen doorgeven. Hiervoor moet de inrichting Eherkenning hebben. RVO stuurt de informatie één-op- één door aan het bevoegd gezag voor de inrichting.

Het loket is nu nog niet open. Ondernemers kunnen dus nu nog niets doorgeven. Er wordt nog getest door een panel van ondernemers en toezichthouders. Naar verwachting is er op zijn vroegst vanaf half maart 2019 een goed werkend eLoket. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen informeren wanneer het eLoket open gaat.

 

Hoe gaat het bevoegd gezag met de binnengekomen informatie om?

Het bevoegd gezag (bv een gemeente of omgevingsdienst) zal op basis van de binnengekomen informatie bepalen wie zal worden gecontroleerd. De pijlers zullen zich vooral richten op inrichtingen die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de informatieplicht en of de energiebesparingsverlichting. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan het bevoegd gezag als stok achter deur een dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat de inrichting moet betalen als deze de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld. Voor de hoogte van de dwangsommen en herstelperioden worden momenteel richtlijnen opgesteld.

 

Hoe wordt het bedrijfsleven geïnformeerd?

Binnenkort starten MKB-Nederland en VNO-NCW een voorlichtingscampagne via branche- en regionale organisaties over de informatieplichtUpdate – 21 maart
De wattjemoetweten- campagne is inmiddels van start gegaan. Op wattjemoetweten.nl kunnen ondernemers checken of ze aan de informatieplicht moeten voldoen en ze vinden informatie over hoe ze aan de plicht kunnen voldoen. Op de website staan verschillende artikelen, infographics, de EML-lijsten (Erkende Maatregelenlijst) en een agenda met daarin de bijeenkomsten die de aangesloten branche-en regionale organisaties organiseren over de informatieplicht. Voor partnerorganisaties is op de website een toolkit met communicatiematerialen beschikbaar.