Regeerakkoord

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land. Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en kennis en is er veel aandacht voor ondernemerschap en het mkb. Op al die fronten combineert het nieuwe akkoord goede ambities met een grote investeringsimpuls. De plannen sluiten daarbij goed aan op onze nieuwe koers en de voorstellen van onder meer de SER. Alles moet nu in het teken staan van een succesvolle uitvoering en de belofte van stabiel beleid. Ook is het belangrijk dat het kabinet gaat voor een stabiel en voorspelbaar vestigingsklimaat voor ondernemers en innovatie in Nederland. Stabiel beleid draagt bij aan investeringszekerheid.

Klimaat en duurzaamheid

 • Ambities; VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de verhoogde klimaatambities.
 • Klimaatafspraken industrie; VNO-NCW is positief over de plannen om met de grote industriële ondernemingen tot maatwerkafspraken te komen. ‘Niemand kan de energietransitie alleen voor elkaar krijgen. Infrastructuur en vergunningen zijn bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid van de overheid. Alleen door dit soort afspraken met elkaar te maken kan Nederland haar klimaatdoelen halen. Tegelijkertijd wordt Nederland dan dé plek waar de industrie een voorsprong neemt. Wij vinden het verstandig wanneer bedrijven, overheid en maatschappelijke partners hierin samen optrekken. Het regeerakkoord biedt hiervoor goede aanknopingspunten.’
 • Betalen naar gebruik; Ondernemers zijn positief over de plannen om bij autobezit te betalen voor gebruik in plaats van bezit. ‘Dit helpt de verduurzaming en is eerlijker.’
 • Kernenergie; Goed is dat voorbereidingen worden getroffen voor een grotere rol voor kernenergie in de energiemix. ‘De leveringszekerheid van onder meer gas staat onder druk en we kunnen geen enkele optie meer uitsluiten in het licht van de Klimaatafspraken en in combinatie met meer wind en zon,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.
 • Energie overig; De ondernemersorganisaties zijn verheugd dat de ODE wordt aangepast, omdat deze een perverse prikkel gaf voor de elektrificatie en daarmee verduurzaming van (mkb) ondernemers. De aangekondigde verhoging van de energiebelasting wordt aangepast aan de Europese Plannen (Fit for 55) en dit dient dan ook echt in Europees kader plaats te vinden. Goed is dat er hulp komt voor het mkb en dat een toets op de effecten voor het mkb plaatsvindt.
 • Stikstof; ‘De plannen van het kabinet kunnen de uitstoot stevig verminderen, de natuur versterken en boeren toekomst bieden. Wat nog niet duidelijk is maar wel heel belangrijk is, is dat er op korte termijn ook ruimte voor economische ontwikkeling komt. ‘Hier zegt het Regeerakkoord niks over en het land moet uit de stikstofklem.’
 • Mobiliteit, infrastructuur en logistiek; Positief is dat jaarlijks 1,25 miljard euro wordt vrijgemaakt voor onderhoud aan infrastructuur, 7,5 mld om nieuwe woningen te ontsluiten en 3 mld voor de Lelylijn. Dit laatste is een belangrijke impuls voor duurzame mobiliteit, het Noorden en een betere benutting van het hele land.
 • Ruimte en wonen: Er komt meer regie op de woningbouw, dat is een goede zaak. Ook komt er 1 mld. extra voor nieuwe woningen en wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Deze zaken tezamen helpen voor het creëren van voldoende en betaalbare woonruimte.

 

Een inclusieve en goed functionerende arbeidsmarkt

 • Arbeidsmarkt; het SER-akkoord wordt grotendeels overgenomen door het nieuwe kabinet. ‘Dit gaat helpen mensen nieuwe zekerheden te geven en om mensen van krimp- naar tekortsectoren te brengen nu de economie verandert en sprake is van flinke krapte. Het minimumloon gaat omhoog. Hierbij moeten conform het SER-advies de kansen voor banen aan de basis van de arbeidsmarkt goed worden bewaakt. De investeringen in kinderopvang maken de combinatie van werk en gezin gemakkelijker en dragen bij aan (gelijke) talentontwikkeling van kinderen.
 • Onderwijs; Positief is dat extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het funderend onderwijs. Het aanbieden van arbeidsmarktrelevante opleidingen in het onderwijs is van groot belang voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en gezien de tekorten in een aantal belangrijke sectoren.

 

Economie

 • Vestigingsklimaat: Het kabinet zet in op een stabiel en goed vestigingsklimaat voor ondernemers met aandacht voor de samenwerking tussen grote en kleinere bedrijven en voor het versterken van het verdienvermogen. Dit past bij onze breed gedeelde oproep over het vestigingsklimaat.
 • Innovatie: Het is ontzettend belangrijk dat het nieuwe kabinet vol inzet op kennis en innovatie (3% bbp – Lissabon doelstelling). Hiertoe wordt een fonds van 5 mld voor onderzoek en ontwikkeling opgezet, ook het vrij en ongebonden onderzoek. Bovendien wordt de R&D pijler in het Groeifonds versterkt. Uit de digitaliseringsparagraaf spreekt nieuwe ambitie om kansen te benutten voor digitale innovatie en sleuteltechnieken en van Nederland het digitale knooppunt van Europa maken. Er komt een duidelijke strategie voor een maakindustrie die vooroploopt. Daarbij is er ook aandacht voor strategische onafhankelijkheid. Ook is het positief dat het topsectorenbeleid wordt doorgezet.
 • Familiebedrijven: Het is goed dat het kabinet de continuïteit van familiebedrijven wil ondersteunen door de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker te maken en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Hier heeft het bedrijfsleven ook voor gepleit.
 • Ondernemen; Het mkb is belangrijk voor deze coalitie, die inzet op groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers. Zo heeft het kabinet het pleidooi van de ondernemersorganisaties voor een meetbare aanpak van regeldruk overgenomen. Met de mkb-toets wordt straks ook de uitvoerbaarheid van bestaande regels getoetst en waakhond ATR krijgt meer geld. Mkb-financiering wordt verbeterd en ondernemers krijgen hulp bij digitalisering en verduurzaming. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen deze inzet, maar benadrukken dat hier een stevig programma onder moet komen te liggen.
 • Veiligheid en aanpak van cybercriminaliteit. VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het belang van structurele, centraal gecoördineerde samenwerking, een meerjarige aanpak, informatiedeling en versterking van de cyberexpertise bij de politie, OM en Defensie. Belangrijk is verder is dat jaarlijks 1 mld euro extra wordt geïnvesteerd in veiligheid, onder meer voor tegengaan ondermijning en versterken politie. Ook de krijgsmacht wordt versterkt.
 • Internationaal; Het is goed dat het nieuwe kabinet zich blijft inzetten voor nieuwe handels- en investeringsakkoorden (zoals CETA). Ook komt er een gerichte Afrika-strategie.

 

Uitgebreide nieuwsbrief

Kijk hier voor een uitgebreide eerste analyse van het Coalitieakkoord

Lees meer
Nieuwsbrief
17-12-2021
Nieuwsbrief Coalitieakkoord 2021-2025
Nieuwsbrief over het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" die opent met het persbericht van MKB-Nederland en VNO-NCW, waarna themagewijs korte informatie en een eerste appreciatie over voor ondernemers relevante plannen.