Globalisering benutten en de voordelen spreiden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-05-2017

Op 10 mei presenteerde de Europese Commissie een discussienota die aanzet moet geven tot het debat over hoe de EU zowel de kansen van globalisering kan benutten als de nadelen kan beheersen. De discussienotitie was aangekondigd in het Witboek van Commissievoorzitter Juncker over de toekomst van de EU. Het document beoogt een eerlijke en op feiten gebaseerde beoordeling te maken van wat globalisering betekent voor Europa en de Europeaan. De discussienota benadrukt dat om een echt duurzame wereldorde tot stand te brengen een krachtige en doeltreffende multilaterale, mondiale regelgeving essentieel is. Deze moet worden afgestemd op nieuwe uitdagingen, zodat doeltreffende handhaving gewaarborgd is. De EU zou daarbij moeten aandringen op nieuwe regels om een gelijk speelveld tot stand te brengen door schadelijk gedrag als belastingontduiking, oneerlijke overheidssubsidies of sociale dumping aan te pakken. Ook doeltreffende handelsbeschermingsinstrumenten en een multilateraal hof voor investeringsgeschillenzouden de EU kunnen helpen om daadkrachtig op te treden tegen landen of bedrijven die er oneerlijke praktijken op nahouden. Daarnaast is een stevig sociaal beleid nodig en goed onderwijs en scholing, ook voor de lange termijn.

 

Effecten en vooruitblik

Ten eerste beschrijft de discussienota globalisering en de effecten daarvan. De Commissie stelt voorop dat globalisering een realiteit is die veel voordelen voor Europa brengt: innovatie, creatie van banen, meer concurrentie tussen bedrijven - wat ook veel voordelen biedt voor de consument. Ook zijn honderden miljoenen mensen in opkomende landen uit de armoede gehaald. Het document geeft ook aan dat globalisering verandert. Digitalisering maakt bijvoorbeeld een steeds groter deel uit van de levens van Europeanen. Deze overgang zorgt ook voor onevenwichtigheden. Veel mensen in westerse landen hebben hun baan verloren omdat er onvoldoende afstemming is tussen economische en sociale kaders. Bovendien zorgen immigratiestromen tot sociale spanning.

 

Ten tweede bespreekt de discussienota manieren om vooruit te kijken. De wereld bevind zich in de overgang naar een meer gedigitaliseerde wereld. Automatisering, e-commerce, virtuele banken en hernieuwbare energie worden een realiteit en zullen de komende jaren verder ontwikkelen. Dit vraagt om deze kansen optimaal te benutten maar ook om de uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld, in de toekomst zullen bepaalde taken in fabrieken niet meer door werknemers worden uitgevoerd. De rol van mensen in ondernemingen zal daarmee naar verwachting aanzienlijk veranderen. Langetermijn onderwijs en een leven lang leren worden daardoor ook belangrijker.

 

Protectionisme

Een belangrijk punt van de discussienota is dat protectionisme niet de oplossing is. Dit zal mensen isoleren en zorgen voor minder welvaart. En dat draagt bij aan sociale en internationale spanningen. Desalniettemin zegt de discussienota dat zelfregulerende marken niet de oplossing zijn. Belangrijkste punt is dat het benutten van de voordelen van globalisering hand in hand moet gaan met global governance  en wereldwijde regels die klaar zijn voor de uitdagingen van vandaag en mogen. De EU kan hier aan bijdragen door een eerlijk en internationaal wetgevend kader te ondersteunen. Het vereist ook de versterking van de coördinatie van het economisch beleid, de afstemming van de waarden zoals de rechtsstaat, gendergelijkheid, de bescherming van mensenrechten, handel en investeringen. Deze ideeën zullen verder worden verduidelijkt in de Consensus of Development die de Europese Commissie in juni 2017 verwacht te presenteren. Ook het EU External Investment Plan, gericht op duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, zal hieraan bijdragen. De negatieve gevolgen van een groei in productie en handel zoals klimaatverandering moeten worden verminderd, hier kan de EU aan bijdragen. De afdwingbaarheid van het handelsbeleid is een aspect dat verder moet worden onderzocht. Dit omvat onder meer: ​​betere handhaving van bestaande afspraken en sterke handhaving van de eigen regels van de EU, in samenwerking met de lidstaten. Het opzetten van een multilateral investment court is hier onderdeel van. Ook binnen de EU zijn er een aantal zaken die moeten worden geregeld. Zo stelt de discussienota dat de recente European Pillar of social Rights de bescherming van EU-burgers beter mogelijk maakt, zodat de voordelen van globalisering en goede sociale bescherming beter worden verdeeld. Daarnaast stelt de discussienota dat het EU-beleid bedrijven zou moeten ondersteunen om te innoveren en te evolueren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.