Stand van zaken m.b.t. asbest in staalgrit d.d. oktober 2017

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-10-2017

Bericht van Inspectie SZW en MKB-Nederland en VNO-NCW

 

Aanleiding

Op 5 oktober zijn afnemers van Eurogrit geïnformeerd, dat er geringe hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) in Eurogrit straalmiddel smeltslak zitten. Dit wordt onder meer gebruikt om verf, roest en vuil te verwijderen van stalen en kunststoffen oppervlakte in kader van onderhoud, renovatie en bij bouw.

 

Na ontdekking zijn zowel de afnemers als de verantwoordelijke inspectiediensten van de overheid daarover door Eurogrit onmiddellijk geïnformeerd. Eurogrit heeft afnemers geadviseerd:

- het product niet langer te gebruiken.

- Verpakkingen die al geopend zijn, moeten worden gesloten.

- Bedrijven die nog voorraad hebben is gevraagd Eurogrit te informeren hoeveel voorraad zij hebben.

 

De zorg voor werknemers heeft de absolute prioriteit voor bedrijven en toezichthouder. Duidelijkheid hierover is van het grootste belang. Voor bedrijven is het vervolgens van belang zo snel als verantwoord en mogelijk is weer aan het werk te kunnen om de economische en financiële schade te beperken. Veel werkzaamheden zijn stilgelegd uit voorzorg. Medewerkers zijn sindsdien tijdelijk geheel of gedeeltelijk werkloos, equipment is veilig gesteld ten behoeve van reiniging en opdrachtgevers beroepen zich op de boeteclausule wegens te late oplevering of uitloop van werkzaamheden. Op dit moment is risicoklasse 2 van kracht, voor het opruimen van de met asbest verontreinigde materialen en restanten zodat een gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld voor een asbestinventarisatie, verwijdering van het asbest en vrijgave van de gesaneerde locatie, zodat er op die arbeidsplaatsen weer gewerkt mag worden. 

 

Inspectieonderzoek gaande om tot gewenste duidelijkheid te komen

De Inspectie SZW is de coördinerende inspectie voor de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport en Omgevingsdiensten in deze zaak. In opdracht van de Inspectie SZW voert een onderzoeksbureau met de grootst mogelijke spoed een onderzoek uit.

 

Ten eerste moet het onderzoek aantonen wat de blootstelling van werknemers is bij het opruimen van de voorraden of afvalresten straalgrit waarin asbest voorkomt. Ten tweede wordt onderzocht wat de blootstelling van werknemers is tijdens het opruimen van met asbest besmette gebieden. Als deze blootstellingsonderzoeken aantonen dat de blootstelling tijdens deze werkzaamheden onder de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan asbest blijft, en dus de werkzaamheden afgeschaald kunnen worden naar industrieel reinigen of risicoklasse 1, zullen bedrijven onmiddellijk worden geïnformeerd en kunnen zij hun werkzaamheden die hier bij passen (laten)uitvoeren en daarna hun werk hervatten.

 

Daarnaast wordt onderzocht wat de blootstelling van werknemers is geweest bij activiteiten in het gebied waar met straalgrit van Eurogrit is gewerkt en wat de blootstelling van de gritstralers zelf is geweest tijdens de straalwerkzaamheden.

Indien daar op basis hiervan aanleiding toe bestaat, zal een risico-inschatting voor omstanders en omwonenden worden gedaan.

 

De eerste onderzoeksresultaten zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 oktober 2017, worden opgeleverd en bekend worden gemaakt.

 

Updates volgen

Dit bericht zal ge-update worden indien nieuwe informatie beschikbaar komt op de websites van www.inspectieszw.nl en het dossier Arbeidsomstandigheden.

 

Bedrijven kunnen zich ook wenden tot hun brancheorganisatie. Voor vragen kunt u terecht bij MKB-Nederland en VNO-NCW (Mario van Mierlo, tel. 070 – 3490 213).