Klimaatakkoord, brief aan de Tweede Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
28-01-2019

Geachte dames en heren,

 

Mkb-ondernemers zijn innovatief en toekomstgericht en realiseren zich terdege dat de huidige manier van ondernemen, reizen, consumeren en wonen niet duurzaam en toekomstbestendig genoeg is. Ook mkb-ondernemers voorzien een transitie naar een circulaire CO2-neutrale economie, maar realiseren zich als geen ander dat dit niet vanzelf gaat en dat dit vraagt om helder, betaalbaar en 'doenbaar' beleid. MKB-Nederland onderschrijft de verduurzamingsambities van dit kabinet, maar ziet in het ontwerp van het Klimaatakkoord ook punten die tot onzekerheid leiden en twijfel voeden of in het ontwerpakkoord wel voldoende is nagedacht en rekening gehouden met uitvoering door mkb-ondernemingen in de hectische praktijk van alle dag. Graag geven wij u onderstaande opmerkingen mee in aanloop naar het debat over het Klimaatakkoord van 30 januari a.s.

 

Gebouwde Omgeving

Bij de plannen voor het klimaatneutraal maken van de circa 500.000 bedrijfsgebouwen waar het mkb werkt, moet worden gerealiseerd dat de ruim 1,2 miljoen mkb-bedrijven qua energieverbruik en qua knelpunten (financiering, geen technische deskundigheid, relatief hoge kosten door de kleine schaal, afhankelijk van derden) zeer vergelijkbaar zijn met 'standaard' huishoudens.

 

Voor MKB-Nederland is het daarom cruciaal dat het mkb – net als huishoudens – bij CO2-transitie zo goed mogelijk wordt ontzorgd, technisch en financieel. Het gaat MKB-Nederland specifiek om het volgende:

 • Alle bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen mee te doen in de voorgestelde wijkaanpak en een aanbod krijgen dat aansluit bij hun specifieke energiebehoeften én financiële en fysieke mogelijkheden.
   
 • Het mkb dient – net als huishoudens – extra financieringsinstrumenten te krijgen, waardoor energiebesparende investeringen 'uitkunnen' zonder dat de normale bedrijfsprocessen in gevaar komen. Energy Service Companies (ESCo's) zouden bijvoorbeeld straks gebruik moeten kunnen maken van het Borgstellingskrediet mkb en energiesubsidies, waardoor het aflossen met 'gesloten beurzen' (off balance) serieus van de grond komt en in de praktijk de standaard wordt.
   
 • Bij de precieze keuze van de energiebelastingschuif van elektriciteit naar gas moet voor het bedrijfsleven – net als voor huishoudens – gelden dat de hele operatie lastenneutraal zal zijn.
   
 • De kosten van de extra taakstelling van 1 Mton extra CO2-reductie voor bedrijfsgebouwen moet – vergeleken met andere verduurzamingsmogelijkheden – efficiënt zijn en voor het bedrijfsleven rendabel d.w.z. een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
   
 • De in het Ontwerp-Klimaatakkoord gekozen zware inzet op (kostbare) warmtenetten / geothermie (50% van de bestaande voorraad) en all electric warmtepompen (25%) mag voor gebouweigenaren en gebruikers niet meer kosten dan de goedkopere (en snellere) transitie met hybride warmtepompen. Het rijk moet hiervoor hierover bindende afspraken ('energie-bespaargaranties') maken met leveranciers.
   
 • De nieuw te ontwikkelen normen moeten sturen op CO2-reductie en niet alleen op energiebesparing. Niet acceptabel is een norm, waarmee eigen opwek en groene inkoop niet kan worden gesaldeerd met energiebesparingseisen. Bovendien is het de vraag of de noodzakelijke differentiatie in de norm mogelijk is, zodanig dat voor elk bedrijf voldoende rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden zoals type gebouw, bouwjaar, verschillen tussen (sub)sectoren, gebouwgebruik, bedrijfstijden, weersinvloeden, beschikbaarheid van duurzame energie etc. Voordat de nieuwe normen verplicht kunnen worden, moet vast komen te staan dat de theorie ook in de praktijk werkt en voor de MKB-ondernemer praktisch uitvoerbaar is.
   
 • Het te ontwikkelen centrale datastelsel, dat de nieuwe normen moet gaan opleveren, moet binnen de regels van de privacy vallen en mag er niet toe leiden dat gebouweigenaren en gebruikers worden gedwongen hun data beschikbaar te stellen en zo automatisch kunnen worden gedwongen mee te werken aan hun eigen 'veroordeling' bij (nieuwe) energiebesparingsverplichtingen.
   

Mobiliteit

Ook voor mobiliteit geldt dat MKB-Nederland zich hard maakt voor ontzorgende aanpak richting de mkb-ondernemers. Aandachtspunten bij de ontwerpafspraken:

 • Mkb-bedrijven mogen met hun ruim 650.000 'fossiele' bestelbusjes vanaf 2025 niet meer de 'Zero-Emission zones' in van grotere steden. Om de financiële pijn te verzachten komt er een aanschafprogramma (circa 40%-vergoeding van de meerkosten voor een nieuw zero-emission voertuig). Als elk mkb-bedrijf hiervan gebruik gaat maken dan kan dat in totaal in de miljarden euro's gaan lopen, zal het huidige budget (€185 miljoen) een druppel op een gloeiende plaat blijken en wordt het bedrijfsleven met een forse lastenverhoging opgezadeld. Daarnaast is het onduidelijk of er straks een markt is met voldoende redelijk geprijsd aanbod van zero-emission vervoersmiddelen. De vraag is of ambitie hier niet al te veel uit de pas loopt met uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.
   
 • Voor de drie miljoen werkenden in het mkb komen vanaf 2022 waarschijnlijk nieuwe regels voor werk-gebonden verkeer, die inzetten op meer elektrische voertuigen, meer OV, meer fiets, meer flexibel werken, spits-mijden, videoconferencing, minder parkeerplekken, etc. Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers komt die verplichting er zeker, voor de rest wordt de huidige energiebesparingsverplichting waarschijnlijk uitgebreid met (erkende) maatregelen voor werk-gebonden verkeer. MKB-Nederland zit hier zeer veel praktische uitvoeringsproblemen opdoemen voor Mkb-ondernemingen. Is deze ondernemingen meer flexibel werken, spits mijden, videoconferencing in de regel niet makkelijk te organiseren en in de bedrijfsvoering te mitigeren dan bij bij 100+ bedrijven. Daarbij zullen deze nieuwe verplichtingen tot lastenverhoging leiden.
   
 • Zolang de impact van dit maatregelpakket op 100- bedrijven niet is onderzocht en een MKB-toets is uitgevoerd kan MKB-Nederland hier niet mee instemmen.
   

Industrie

MKB-Nederland steunt de Competitive Climate Deal als instrument voor de energieintensieve industrie om de klimaatdoelstellingen te halen. Hierbij past geen onvoorwaardelijke unilaterale CO2-heffing bovenop het reeds bestaande Europese emissiehandelsysteem (EU ETS). Toeleveranciers – het regionale mkb – en gezinnen krijgen zo onnodig te maken met omzetverlies respectievelijk klimaatwerkloosheid.

 

Daarnaast benadrukt MKB-Nederland dat essentieel is om inzake de energiebesparingsverplichting de terugverdientijd van vijf jaar of minder te handhaven, zodat alleen rendabele energie- c.q. CO2-besparing kunnen worden afgedwongen.

 

Tot slot

Onze toekomst vraagt om een ambitieus klimaatbeleid en ambitieuze doelen voor CO2-reductie. Dat is een enorme transitie, waar iedereen – alle burgers, ondernemers, sectoren in onze samenleving – betrokken bij is. Draagvlak voor het realiseren van deze transitie is essentieel.

 

In tegenstelling tot wat velen suggereren is het geen kwestie van lastenverzwaring en verdelen van de rekening. Het is juist een enorme investeringsopgave die – mits begeleid met het juiste beleid en instrumenten – volop kansen biedt voor mkb-bedrijfsleven én burgers.

 

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de Minister van Economische Zaken & Klimaat.

 

Hoogachtend,

 

J. Vonhof