Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen, brief aan de VC voor Financiën van de Eerste Kamer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-01-2020

Geachte dames en heren,

 

Op 28 januari staat bovengenoemd wetsvoorstel geagendeerd voor voorbereidend onderzoek door uw Commissie. VNO-NCW en MKB-Nederland willen in het kader daarvan graag onderstaande kanttekeningen maken en verzoeken u daarmee bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel rekening te houden.

 

Inleiding
Het wetsvoorstel implementeert de vijfde anti-witwasrichtlijn¹ ("Richtlijn") en beoogt een ubo-register in te richten bij de Kamer van Koophandel dat volledig toegankelijk is voor uitsluitend overheids- en opsporingsdiensten. Het register is verder voor eenieder uitsluitend beperkt toegankelijk. Deze beperkte toegang houdt in dat iedereen toegang krijgt tot de zes ubo-gegevens die zijn benoemd in de Richtlijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang (waarbij Nederland heeft gekozen voor 3 bandbreedtes: 25% tot 50%, 50% tot 75% of 75% tot 100%). Voor het vullen van het register is een termijn van 18 maanden voorzien. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid (nader uitgewerkt in een implementatiebesluit) om in geval van een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie een verzoek te doen tot afscherming van de gegevens in het ubo-register.

 

Positie VNO-NCW en MKB Nederland
VNO-NCW en MKB-Nederland hechten groot belang aan het voorkomen en bestrijden van malafide praktijken in het handelsverkeer, misbruik van rechtspersonen, het witwassen van crimineel geld en belastingontduiking. Het ubo-register wordt ingevoerd als een additioneel instrument in de strijd tegen deze illegale praktijken.

 

Met de familiebedrijven en DGA's blijven VNO-NCW en MKB-Nederland, nog steeds grote zorgen hebben over de privacy en de (daaraan verbonden) veiligheid van deze ondernemers. Het blijft maar zeer de vraag of het UBO-register echt helpt om fraude en witwassen te voorkomen. De gevoelens van onveiligheid die gepaard gaan met de blootstelling aan het risico van fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie kunnen er toe leiden dat familiebedrijven zich niet langer in Nederland thuis voelen. Dat zou ongewenst zijn.

 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn extra waarborgen ter bescherming van de privacy in het wetsvoorstel opgenomen die nog nadere uitwerking behoeven. Dit betreft de verbeterde identificatiemogelijkheden van verzoekers om informatie uit het ubo-register en de mogelijkheid voor ubo's om inzicht te verkrijgen in het aantal keren dat hun informatie in het ubo-register is geraadpleegd. Dit moet nog verder nader worden uitgewerkt. Met hetzelfde beschermingsoogmerk is ook de motie Bruins aangenomen. De motie moet nog worden uitgevoerd. De essentie ervan is dat verzoekers van informatie uit het register worden onderverdeeld in categorieën en dat ubo's inzage krijgen in hoe vaak hun gegevens zijn verzocht per categorie. Dit alles heeft de zorgen om de bescherming van de privacy nog niet weggenomen.

 

Verzoek aan Eerste Kamer
VNO-NCW en MKB-Nederland constateren dat de (timing van de) uitwerking van vorengenoemde waarborgen en toezeggingen nog niet in alle gevallen duidelijk is. Dat is onwenselijk omdat het de extra bescherming van privacy betreft. Daarom moet duidelijk zijn dat een en ander tijdig en afdoende geregeld is.

VNO-NCW en MKB-Nederland verzoeken u daarom de Minister van Financiën te verzoeken:

  1. Te verduidelijken dat de 18 maanden termijn ingaat per de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (en niet per 10 januari 2020 - de implementatietermijn van de Richtlijn - welke datum tot nu toe in de Kamerstukken wordt gehanteerd).
     
  2. Toe te zeggen dat de verbeterde identificatiemogelijkheid en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe vaak gegevens worden geraadpleegd, vóór het verstrijken van de 18-maanden termijn onderdeel zijn van het ubo-register.
     
  3. Te zorgen voor een spoedige uitvoering van de motie Bruins, zodat ook de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om inzicht te krijgen in categorieën verzoekers, binnen genoemde termijn van 18 maanden operationeel is. 4. Een vergelijkend overzicht te verstrekken van de afschermingsregimes in verschillende lidstaten zodat bezien kan worden of Nederland striktere eisen stelt dan andere lidstaten en of er wellicht andere opties mogelijk zijn.

Deze punten worden verder uitgewerkt in de bijlage.

 

Tot nadere toelichting zijn wij uiteraard graag bereid.

 

Hoogachtend,

 

Mevrouw G. Dolsma

Directeur Economische Zaken


¹ Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018